Somatropin zum abnehmen, hollywoodformel somatropin